01/2022

Máte památku? Jak na závazné stanovisko

Ochrana památek je cílená snaha společnosti o zachování vybraných částí movitého a nemovitého kulturního dědictví, především staveb.

Jste vlastníkem památkově chráněného objektu a chystáte rekonstrukci? Projektování obnovy památek se liší od projektování novostaveb! A to především respektováním specifických limitů a pracovních postupů, které zajišťují ochranu dochovaných hodnot, na níž dohlíží Národní památkový ústav (NPÚ). Cílem každého navrhovaného zásahu je totiž nejen zabránit dalšímu chátrání stavby, ale vždy zachovat – případně rehabilitovat – architektonické, kulturněhistorické i veškeré další hodnoty, pro něž byla za památku prohlášena. Proto se zde se musí postupovat specificky.

Jestli Váš objekt spadá pod památkovou ochranu zjistíte buď z katastru nemovitostí nebo z katalogu památek. Může být kulturní památkou či ležet v památkově chráněném území, na němž platí plošná ochrana. Každé území má pak také své pravidla, jak a co chránit. Proto je důležitá součinnost s památkářem (a to z památkářem z NPÚ i z místního Odboru památkové péče).

Je-li objekt památkově chráněn, je nutné před započetím rekonstrukce mít povolení, tzv. závazné stanovisko. To se vydává na základě odborného restaurátorského průzkumu, sestavení restaurátorské zprávy a restaurátorského záměru, žádosti o závazné stanovisko a odborného vyjádření památkářů k žádosti. V průzkumu se zkoumá původní barevnost (provádí se stratigrafická analýza), identifikují se původní materiálové vrstvy, případně mikrostruktury apod., a dle získaných reálií se navrhne nejvhodnější postup rekonstrukce a použití materiálů tak, aby se zachovala historická hodnota. Vlastník by měl také v rámci záměru nastínit především ucelenou představu o uvažovaném stavebním programu (budoucí funkci objektu) se specifikací plánované stavební činnosti a dalších potřebných informací.

Jak to probíhá krok za krokem

1/ Poptáte naší firmu.
2/ Schůzka v objektu, kde provedeme vizuální průzkum.
3/ Vypracujeme cenovou nabídku na restaurátorský průzkum.
4/ Provedeme restaurátorský průzkum a potřebné analýzy.
5/ Vypracujeme restaurátorskou zprávu a restaurátorský záměr.
6/ Připravíme za vás potřebné papíry.
7/ Zažádáme za vás příslušné orgány o závazné stanovisko.
8/ Čekáme 30 + 30 dní – NPÚ má 30 dní na odborné vyjádření, může provést návštěvu objektu. Pokud vyjádření nevyžaduje žádné změny apod., podepíšeme souhlas a čekáme dalších 30 dní na vydání závazného stanoviska od úřadu.
9/ V momentě, kdy je vydané závazné stanovisko, může začít rekonstrukce.

Vlastník památkově významného objektu má dokonce nárok na grant na revitalizaci, např. nachází-li se objekt v historickém centru, turistickém centru apod. S žádostí o grant vám také rádi pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

Right Menu Icon